Landsmøtet ble holdt på Viken Folkehøyskole.

Landsmøtet 2010

Referat fra Annbjørg Granlund

Torsdag 10. juni tidlig på ettermiddagen ankom vi Viken folkehøyskole i strålende sol. Ute ved hoveddøra stod en stålbøtte full av duftende syriner.

Inne ble vi møtt av blide damer fra arrangement komiteen. Trivelig.

De var 9 damer i alt.

Det ble servert rundstykker og kaffe ved ankomst, som smakte nydelig etter en lang reise. Kveldsmat kom senere.

Åpningsmøte (Kl.19)

Vi ble ønsket velkommen av Randi Løsnesløkken fra komiteen.

Ordet ble så gitt videre til rektor Svein Ruud ved Viken folkehøy skole.

De er veldig stolt av skolen sin. Og understreket at de er en del av det beste ungdomsarbeidet i landet vårt.

Han fortalte at til høsten blir det oppstart med 103 elever hvor snittet ligger på 20 år. Utrolig bra.

De fleste spiller et instrument og de har mange retninger innen musikk undervisning, som; Jazz / popp / musikal /klassisk / vokal linje med mer.

De legger opp til å gi ungdommene en god ryggrad, stole på seg selv og gi dem større kjennskap til Jesus.

De har også turer til andre land, som i vinter hvor de besøkte slumarbeidet i Nairobi.

Etter presentasjon fra rektor gir ei sanggruppe på 5 to sanger. Nydelig fremført.

Videre leser Karin Synnøve Hansen opp brev fra misjonær Anne Margrethe Eidesvik, India. Hun hadde ikke anledning i år og komme til landsmøte.

Hun understreket i brev sin takknemlighet for det arbeidet hun har fått stå i over 25 år. Der hun har mange aktiviteter på gang, og i tillegg helsearbeid og skolearbeid. Ordet blir forkynt hver dag igjennom de ulike arbeidsområder.

Hun kommer til Norge 17. juni og blir hjemme i 3 mnd.

Vi får innbydelse om å besøke henne i India.

Takker for å få stå på bønnekortet.

Sang: Lov syng vår Herre.

Formann Signy Mangersnes får ordet.

Ønsker oss alle velkommen fra nær og fjernt i Norge og fra ulike steder på kloden.( Det er helt fantastisk, hvor mange land som er representert).

Hun har selv fått stå på bønnekortet i mange år og er takknemlig for det.

Understreker også at vi er ikke så få når vi er samlet.

Karen Marie Enger ble takket for sin lange fartstid som kasserer. Tusen takk.

Etter henne ble vi så presentert for den nye kassereren, Ann Mari Rothli,

Takk for at du har sakt ja til å gå inn i dette arbeidet.

Minner oss om Fork. kp. 11 v.1 -6: ”Kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen”.

Og hilsen fra Joh.åp. kp. 7v.9: ”Der etter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den”.                                                              

Fredag 11. juni (Kl.09.3o)

Ann Mari Rothli ønsker velmøtt til bibeltimen og presenteret dagens bibeltime holder, Klara Myhre som er prest og har blant annet jobbet som sykehusprest på Lovisenberg i 12 år.

Vi får to sanger av Oddvar ved piano Roar før bibeltimen. ( fikk ikke med fullt navn)

Hvem som helst kan bli frelst

Eg er en gjest i verda¨

Bibeltime v/ Klara Myhre

Vi får utdelt disposisjon over bibeltimen.

Tema: Utvalgt av Gud – til frelse.

I Undertegnede sender med noe av det som ble notert under bibeltimen.

 1. Utvelgelsens store perspektiv: Gud er historiens Herre.

Det å være utvalgt er meget viktig som for eksempel ved ansettelse i en stilling der det er mange søkere. Det å bli den utvalgte.

Å være utvalgt av Gud er stort, og vi skal ha frimodighet å si til oss selv at vi er utvalgt av Gud. I Guds frelsesplan er det ingen tilfeldighet.

Hun sammenligner Guds utvelgelse med to linjer på et ark.

Gud er linjen øverst på arket, har all oversikt, og vi er linjen nederst på arket.

På vårt ståsted har han gitt oss frie valg, det opp til oss å velge, men vi har ikke oversikten.

Men Guds plan er at han ønsker å frelse alle mennesker og der har han gjort seg avhengig av oss.

2        Utvelgelsens grunnlag: Guds nåde og kjærlighet.

3        Israel ble utvalgt i nåde og de setter Gud på prøve. Men Guds kjærlighet er slitesterk.

4        Og denne kjærligheten er vi i Norge blitt inkludert i. 1 Pet. kp.1 v. 1 – 6

Utvelgelsens budskap: Frelsen står urokkelig fast.

Men å være utvalgt betyr ikke at en da skal tenke at noen er utvalgt til fortapelse.

For ordet om utvelgelse er rettet til de troende. Troen er ikke noe en har funnet på selv.

Paulus siterer for å trøste se, Rom.kp.8 v.38-39. Gud selv ønsker at vi skal komme helt fram.

IV Utvelgelsens innhold og mål: Velsignelse, barnekår, lovprisning.

Utvelgelse og velsignelse hører sammen.

Siterer en forfatter; ” Jeg våget å kalde han far ”.

Vi er godt planlagt og forutbestemt av Gud og arveretten er inkludert.

Hun avslutter med å fortelle om en velsignelse som hun og mannen sammen med barna fikk ev en gruppe troende i Thailand som de besøkte i vår. De ble satt på to stoler og de la hendene sine på dem og velsignet dem og ba frie bønner. Det var deres gave til dem.

Sang: Jeg vil gi deg o Herre min lovsang

Fredag 11. Juni Kl. 11.15

Forhandlingsmøte

Møteleder formann Signy Mangersnes

Før oppstart ble det orientert om salg av DVD. ”Den lange veien ” Om tradisjonelle jordmødre på Madagaskar. Selges ved Torbjørg Vikingsdal Andersen, for NMS.

Salg av boka om Ingeborg Skjervheim, forfatter Miriam Bergh.

Mirjam Bergh er misjonær i Nepal og ordnet med boksalget. En fantastisk bok om et utrolig menneske.

Sakliste til forhandlingsmøtet:

Sak 01.10 Valg av referenter: Petra Tverberg og Ann Mari Rothli

Sak 02.10 Navneopprop: Det var ikke alle som var tilstede

Sak 03.10 Valg av ordstyrere: Solveig Granseth og Ingeborg Sloreby

Sak 04.10 Godkjenning av sakliste: Ok

Sak 05.10 Oppnevning av 2 repr. Til å underskrive protokollen:                                                     Gerd Jahren Hansen og Berit Høidal

Sak 06.10 Treårsmeldingen: ved formann Signy Mangersnes

Sak 07.10 Treårsregnskapet. (Se retningslinjer nedenfor)

Sak 08.10 Forslag om endring av vedtekter.

     LS foreslår § 4 b) endret til følgende:

” Velge landsstyre som består av fire medlemmer og to varamedlemmer.

Leder velges ved særskilt valg og er femte medlem.

Valgperioden er tre år med mulighet til gjenvald to ganger”.

                   Godkjennes

Sak 09.10 Valg av styremedlemmer.

                   Valg av formann (leder): Torbjørg Vikingsdal Andersen

Forslag til retningslinjer for økonomisk støtte fra SMR

”Det nye styret får fullmakt til å vedta nye retningsliner for forvaltning av våre midler etter Torbjørg Vikingsdal Andersen sitt forslag og med de kommentarer som er kommet fram i møtet.”

Se vedtektene for SMR § 1 b og c, samt § 5 d.

Opplesing av treårsmeldingen.

Kommentarer fra salen:

1 Etterlyser hvor mange er vi i SMR. Det er vanskelig.

2 Ca 60 damer har betalt medlems kontingent men ikke skrevet navn. Hva gjør vi da?

3 Er det kommet nye grupper i SMR? Nei. Kan vi ta en prat på dette?

4 Beate Øglænd forteller fra Oslo, det er meget vanskelig med nyoppstarting.

5 Blir bladet sendt til sykehjemmene? Nei. Men det sendes til misj.org.

En fortsetter opplesing av treårsmeldingen.

Bønnekortet.

Kommentarer:

1 Hvorfor stemmer ikke bønnekortet og utsendinger? Navnene står i 2 år etter hjemkomst.

2 Hvorfor står noen med uthevet skrift? De får økonomisk støtte fra SMR.

3 Det er kommet takkebrev fra NMS

Misjonsringen:

Kommentarer:

1 B. Ø. ønsker flere brev til bladet!

2 En ønsker å få bladet på CD. Hva med samarbeid med kristent arbeid blant blinde.

   Et godt forslag. Anne Grete Gjerden skal undersøke saken

3 Kan referentene også skrive til Vårt Land og Dagen ?

4 Frøydis Vestbøstad orienterer om SMR nyopprettede hjemmeside.

Økonomi:

Kommentar. 1 Foreningen har god økonomi. Mange organisasjoner står på kortet og noen får men ikke alle. De testamentariske gavene går vell de store? Hva om å gi til baptist misjon? De er få. Mjelde fra pinsevennene har fått et lite beløp.

Kommentar fra formann, vi kommer tilbake til dette.

Kontoret: Det er helt nytt. Veldig bra.

1 Karen Synnøve Hansen og Anne Grete Gjerden fortsetter arbeidet med å få kartoteket i orden. De jobber også med å få det inn på data.

2 Det fortelles at Ann Mari Rothli jobber godt med data.

Representasjon:

Egedeinstituttet: Vår representant: Anne Grete Gjerden

PR:

Kommentar:

1 SMR har hjemmeside.

2 Lage brosjyrer

3 Det er laget en ”rollup” stor plakat. Den er litt tung.

Takk: v/ formann. Se treårsmelding.

Etter opplesing a treårsmelding tar ordstyrer ordet og kommenterer:

1 Hvordan få flere grupper?

2 Lydbok evt. blad / CD for blinde/svaksynte

3 Støtte til de små organisasjonene.

4 Kasserer kommenterer det med navn når en sender penger til gruppa. Ta tak i dette.

   Skjerp oss.!

Regnskap får vi presentert på storskjerm via data av Rothli og Vestbøstad.

Kommentar:

Selskapene får støtte for hver enkelt sykepl. Ikke lønn.

Foreningen har mye penger derfor ble det gitt sommergave til de ulike org. Store eller små.

Kommentar ad. Innkreving av kontingent:

 1. I Tromsø samler de inn navnene på de som har bet. Og sender det inn.

2        Avtale giro!

Ebeneserhjemmet trenger tilfluktsrom, hva om å støtte dette arbeidet, for det blir veldig dyrt.

Kommentar: det skal jobbes videre med retningslinjer for bevilgninger til ulike  personer/organisasjoner /oppgaver.

Kommentar: Det er ønske om at alt som sies at det blir brukt mikrofon.! Ordstyrer redegjør for dette og skal prøve få tak i en bærbar mikrofon.

En skal gjøre Israelsmisjonen oppmerksom på at de kan søke om midler

Greit med fordelingsnøkkel men en må ikke glemme at en har faste utgifter.

Kone til misjonær på Madagaskar har søkt om penger til brønnboring.

Torbjørg V. Andersen skal komme tilbake til retningslinjer v/ penge fordeling

Ordstyrer leder videre til sak 8.10. Forslag om endring av vedtekter.

Torbjørg Vikingsdal Andersen får ordet :

Hun har erfaring fra sitt arbeid som misjonær på Madagaskar. Misjonærene får nå lønn.

I vedtektene til SMR står det tydelig og leser disse.

Viser til de pengene SMR innehar og at vi bruker disse fornuftig.

Og at vi etterpå forteller hva de er brukt til.

Forteller også at de nå er færre sykepl. Som reiser ut og som starter et arbeid, for eksempel sykepl.skole.

I dagens samfunn kreves det større åpenhet om hvordan penger brukes.

Det er viktig å være troverdig, særlig for oss som er en kristen org.

Kommentar fra salen: Som misjonær må en sette opp et budsjett. Som for eksempel et bomberom på Ebeneserhjemmet. Langsiktig planlegging er tungving.

Hva med å ha penger stående som ikke er låst ? Hun ønsker seg ”ledige ” penger som kan brukes spontant.

Forslag: Kalle det ”katastrofehjelp”.

T:V:A.: vi må tenke langsiktig

Kommentar fra salen: Jeg støtter tanken om langsiktig planlegging. Og at en da kanskje får flere søknader noe som igjen vil gi mer arbeid til styret.

Færre jobber nå direkte som sykepl. Men jobber i administrative stillinger isteden

Kommentar fra salen: Kall den katastrofe konto.

Kommentar fra salen: Vi må ikke glemme at alt er på frivillig basis, og at vi blir færre.

Kommentarer om bruk av penger. Landsstyret disponerer pengene.

Kommentarer: Hjelpe organisasjonene nå når vi har god økonomi. Det vil også hjelpe SMR da det ikke vil bli så mange enkelt prosjekter.

Det koster mye å holde en misjons sykepleier ute.

Kommentarer: Sende rapport og misjonsselskapene deler ut.

Hvem skal så følge opp de ulike prosjektene er organisasjonene eller SMR ?

Kommentarer: Om retningslinjer. Det er mulig at organisasjonene følger opp

prosjektene men viktig at SMR er kjent med hvordan pengene brukes.

Oppsummering: Viktig å skille mellom fond og pengene som står på bok.

Og at retningslinjer følger pengene.

Torbjørg forteller at da hun arbeidet på Madagaskar fikk hun penger gjennom fond.

For øvrig har de ulike organisasjonene forskjellige retningslinjer.

Men med Ebeneser hjemmet som eksempel og behov for bygging av bomberom hadde det vært ønskelig med øyeblikkelig hjelp penger eller kalle det katastrofe prosjekt.

Etter middag starter vi på sak 08.10

Fredag 11. juni Kl.15.30

Forhandlingsmøte fortsetter etter en deilig kylling gryterett med ris og fromage som dessert.

Vi samler sinn og tanker med første verset av. ”Navnet Jesus blekner aldri ”

Styret i SMR lager de nye retningslinjene.

Forslag om endring av vedtekter.

Kommentarer:

 1. At § 5 står uendret til neste landsmøte om 3 år.
 2. Det nye forslaget om reduksjon av medlemmer til styret blir        

                           Enstemmig vedtatt.

De som har sakt seg villig til å velges inn i LS kommer fram for presentasjon,

(undertegnede presenterer Anna Steinbakk som har vært syk og ikke kunne møte)

Frøydis kommer med en gledelig melding, Vi er invitert til LM i Trondheim av Heimdal/Tiller gruppa i 2013. Kjempe trivelig.

Etter dette har Alfhild Glomnes en hilsen til oss fra Ingeborg Mosand, hun har fortsatt hjertet sitt i Kamerun.

Ellers er hun med på møtene til SMR, Oslo gruppe.

Og er nå med LM møte i tankene sine.

Hun hilser med Rom. kp.15 v.13 Må håpets Gud fylle dere.

( Det kom en hilsen til men fikk ikke med navn på hvem den var fra).

Fredag 11. juni Kl. 16.20

Nå er det tid for ide myldring. Hvordan få flere medlemmer?

Prøv å knabbe de som nettopp er godt ut som pensjonister

For å få yngre prøv med prosjekter, det kan fenge.

Ei forteller at hun ble med i SMR gruppe p.g.a. invitasjon fra en annen sykepl.

Presentere SMR på store konferanser.

For å beholde eldre medlemmer lengst mulig, hente dem til møtene

Hva med bare 1 eller 2 møter i året. ?

Informerer vi på sykepl. Høysk. Om at SMR finnes

Det er ikke godt nok kjent at SMR finnes: Det trengs markedsføring: i aviser og hva med å bruke nærradioen?

Det er gledelig at så mange yngre sykepl. Er villig til å stille på valg til det nye LS !!!

En 92 år gammel dame sier takk for at hun kan besøke LM. Og understreker at hun er her fordi hun er så nysgjerrig. Hun ønsker lykke til, dere må ikke gi opp.!

Lørdag 12. juni Kl.09.30

Karin Synnøve Hansen ønsker oss vel møtt til misjonstime med misjonssykepleierne :  Ingrid Ness, Mirjam Bergh, Solbjørg Pilskog

Overskrift: Utvalgt av Gud – til tjeneste

Før innleggene får vi to sager fra ei sang gruppe

 1. Jesus meg elsker
 2. Gud har en plan med ditt liv

Ingrid Ness, Kenya, oppstart i 1979 i Pokot.

Hun har vært ute fra bønnekortet noen år men står nå der og er glad for det. Da det gir ekstra styrke og frimodighet. Hun reiser snart ut til et nytt arbeids område. Det er med noe frykt og beven. Skal reise som teltmaker til en unådd folkegruppe, Somaliland, et utbryter land som skal prøve å bygge et fredelig land.

Vi kan ikke publisere så mye om dette arbeidet men vi reiser ett lite team.

Det er ikke tillat med forkynnelse men jeg kan leve som kristen, for landet er strengt muslimsk.

Arbeidet er Norad finansiert.

Minner om Joh.kp. 15.v.16 Dere har ikke utvalgt meg men jeg har utvalgt dere.

Nå skal vi ta oss en tur til ei bygd i Kenya. Jeg har vært der i 20 år, det er et glemt område. De som startet arbeidet her fikk beskjed om at det var et farlig område og at de reiste på eget ansvar.

De som først startet arbeidet her var amerikanske misjonærer i ca 1936.

Det viste seg å være et vennlig folk og Gud arbeidet med hjertejorda. Så det har modnet seg til etter hvert.

Evangeliet har begynt å slå rot og det er vokst fram en sterk kirke.

Mange har fått nytt liv og håp. Jesus har utvalgt dem også.

Fortsatt er det unådd lommer i Kenya hvor evangeliet ikke er forkynt, men folk går. Jeg har fått gå til et unådd område.

Det som er mest populært er ungdomskor og søndagsskole.

På et sted jeg besøkte var det en mann som kunne lese litt og han var sjefen. Det var ikke skole der.

Jeg skulle hjem i 2008 og ble bedt om å besøke denne bygda på nytt før hjemturen.

Den lå 3 – 4 timers kjøring på dårlig vei fra der jeg bodde. Og de fleste bor i strå hytter.

I denne bygda der er damene pyntet i sine beste klær når de ønsker velkommen.

Og vi må til kirken hvor de ønsker å komme med sine vitnesbyrd.

Så ber de meg (Ingrid) om å komme frem. De vil pynte meg, gjøre ære på meg.

Det er flettede bånd av strå og siv som er flett for hals, bryst og midje. I pynten for halsen der er korsmerket flettet inn.

De ville vise meg at nå har også de fått del i evangeliet. De avslutter seremonien med å velsigne meg og gjør det med sang og dans. (Evangeliet går fram, )

Vi synger: Frelst jeg er gjennom lammets blod (fra sangarket).

Lørdag 12. juni Kl.10.10

Mirjam Bergh

Takk at jeg får stå på bønnelista deres.

Det har jeg fått lære av Ingeborg Skjervheim at det nytter å be, og det har jeg lært igjennom vanskelige arbeidssituasjoner.

Signy har invitert meg hit og det er jeg glad for takk for invitasjonen.

Jeg skal fortelle fra mitt arbeid i Nepal, det startet i1978. Og det var som helsearbeider.

Det var om lag 2000 kristne i landet på den tiden.

I dag er det passert 200 000 det er en av de raskest voksende kirker i verden.

Evangeliet har en spreng kraft i den hinduistiske verden. Noen steder har hele landsbyer tatt imot evangeliet.

Etter hvert som jeg ble bedre i språket ønsket jeg å utruste meg i arbeidet med å kunne utdanne de kristne i evangelisk og sjelesørgerisk arbeid.

Har for noen år siden studert teologi og psykologi i Sverige.

Hun har vært med å lage undervisnings materiale på meget enkelt nepali språk. Dette fordi mange har liten lese eller skrive kunnskap.

Det ble laget en bok med utgangspunkt fra bibelfortellingene.

Og har testet den ut på flere ledere ulike steder, et sted kom over 30 kirkeledere.

Interessen for denne undervisningen blant kirkeledere har bare økt som årene har gått.      

Hennes arbeidssituasjon nå er å reise ut til Nepal en gang i året på turist visum.

Den senere tiden har to personer bedt henne om å starte et ressurssenter for flere av bygdene. Men hun har hele tiden vært klar over at et slikt arbeidet måtte kirken selv drive.

Hun har ventet i 10 år på at kirkeledere i Nepal skulle bli modne for dette arbeidet og hun besøkt landet av og til i disse årene. I denne perioden ble hun kjent med Hilde som var misjonær i Afrika og så hvordan hun arbeidet.

Nå hun så kom ut til Nepal i 2008 på besøk, viste det seg at tiden var overmoden for dette arbeidet. Det kom mange kirkeledere når hun tok opp denne arbeidsgrenen..

For å kunne arbeidet med dette trenger de å bli registrert av myndighetene.

En form kan være å bli registrert som aksjeselskap og at de selv bidrar med penger.

Hun ønsker å få visum for 5 år. Dette for å kunne drive på med arbeidet på deres nivå og med deres resurser.

Det trengs å be for dette, landet er korrupt og mye politisk uro.

Jeg bor i Tansen og der er det bra med ressurser, det er kirkelederne i bygdene som trenger denne type påfyll.

Undervisningen har 4 ben:

 1. Undervisning høyner forståelsen
 2. Sjelesorg
 3. Når pastorer, kirkeledere får problemer hvor går man da ?
 4. Retrit. Lære seg å ta vare på sitt eget åndelige liv

Legger innover oss tre bønnemner før hun avslutter:

At Visum foreligger for 2 måneder

Registrering. At myndighetene godtar at kirkeledere er et salgbart produkt.

Medarbeidere. Har fått en mann, trenger en til helst en kvinne.

Sang: Rop det ut med hjertes jubel.

Lørdag 12. juni Kl.10.40

Solbjørg Pilskog, Kamerun

Takk for at jeg får stå på bønnekortet og komme hit til Landsmøte.

Jeg har tatt på meg kvinner for Kristus kjolen og tatt med den blå veska som har foldede hender og korset på framsida. De ønsker å vitne.

Jeg har vært misjonær i 49 år. Språket er fulani.

Den første gangen jeg reiste ut var det med båt og det tok en måned. Men den gang hadde de innenlands fly men det har de ikke nå.

I 1976 kom jeg hjem for godt. I 1998 sa jeg opp.

Men i årene etter dette reise hun også ut hvert år men er hjemme noen måneder om sommeren. Hun betaler alt selv av pensjonen.

I Kamerun gjør hun sin sykepleiegjerning blant folket. Det er ikke tlf.

Og enkle forhold. Dagen starter hun med morgenbønn Kl.05.30 og besøker folket i landsbyen utover formiddagen.

Hun viser også Jesus filmen når hun besøker bygdene i området.

Nå vil de at hun skal ha sjåfør da hun er en godt voksen dame, de vil hun skal slappe mer av.

Sjåføren hun har fått er en kjekk kristen mann og teknisk dyktig noe som trengs.

Jesus filmen er oversatt til fullani og det snakker muslimene og de ser også filmen.

I regntiden blir det økning av meningitt, men det er vanskelig å skille imellom sykdommene malaria og meningitt, det går stort sett bra.

I begravelser av kristne er det mange som får høre evangeliet for første gang. Når det gjelder forkynnelse er det lettere i bushen en langs hovedveiene for der er muslimene mer beviste.

Men Guds rike går fram, der forkynnelsen før ble nektet av muslimene er en ny generasjon vokst fram og flere er blitt kristne.

Forteller en dramatisk historie: En gravid kvinne var svært stor i magen det var mistanke om at det måtte være noe mer en et barn inni der. Ved nærmere undersøkelse fant de en stor svulst og et barn. Pilskog måtte reise hjem til Norge for egen operasjon i denne tiden så hun la igjen penger som hun regnet med skulle være nok for kvinnens operasjon.

Men dagen før Pilskog skal opereres får hun tlf. fra Kamerun,

Det var for lite penger til inngrepet. Dagen etter kunne Pilskog hjemme i Norge kontakte en dame som ordnet med overføring til Kamerun.

Det gikk bra. Får hilsen etter noen dager. Det kom ut en stor sykdom og et lite barn på 2000 gr. Det gikk også bra med Pilskog sin operasjon men hun er ikke sikker på om hun kommer seg ut til høsten.

Sanger: 1. Mer hellighet gi meg….

 1. Himmelske far du har skapt oss….

Lørdag 12. juni Kl.11.30 Formiddags kaffe.

Etterpå er det valg: De som skal velges til styret kommer fram for presentasjon og navnene er på stort lerret via datamaskin. Oppnevnt tellekorps.

Fire valgt inn i styret:

Frøydis Vestbøstad    61 stemme

Anne Kristine Snøløs 44 stemme

Petra Tverberg           38 stemmer

Asta H. Lekven           30 stemmer

To vara   :

Annbjørg Granlund 35 stemme

Eldbjørg Åse             34 stemmer

Etter valget.

Frøydis Vestbøstad kommer med inviterer til LM på Rødde folkehøy skole, Heimdal ( nær Trondheim) 13 – 16 juni 2013.Arr. Heimdal og Tiller SMR gruppe.

Signy Mangersnes takker for godt samarbeid til de som går ut av styret. De kommer fram og mottar en rose hver.

Det øves på flaggborg.

Lørdags kveld.

Festkveld. Åpning med prolog ved Sofie Buer.

I prologen blir blant annet Johanne Høeg grunnlegger av SMR minnet.

Frøydis leder festen. Hun ønsker oss alle velmøtt til fest samvær og hilser de nye besøkende velkommen.

Karin Synnøve overrekker gave til avtroppende leder Signy Mangersnes, det er vemodig å slutte men også riktig og slipp yngre krefter til .

Musikk: Saksofon og piano.

Fellessang: Hører du den himmelske sangen.

Grethe Radum er kveldens hovedtaler.

Hun jobber nå som sykepleier i ½ stilling og ½ stilling i Oslo bispedømme.

Taler ut fra Paulus brev til Ef. kp. 1 v.3. Vi er velsignet med et vakkert land og flotte natur og får mange flotte natur opplevelser som midnattssol i Nord Norge.

Mange av dere har fått jobbe i andre land. Jeg har arbeidet i Nepal. Reiste derfra i nov. 09 og avskjedsgave derfra var egg og brennevin. Jeg var også i India for avskjed der var det ikke brennevin. Men avskjed med bønn, salmer og hymner.

”Dere er et utvalgt folk.” Hun henviser så til Kjetil Aano som blant annet har sakt; dag etter dag hele livet vil jeg følge Jesus. Vi har fått så mye. Gud er verd all ære og pris.

Sang etter talen: Jeg vil gi deg o Herre min lovsang.

Hilsen fra Israel misjon de takker hjertelig for gaven og forbønn. 1.Sam,Kap.7 v.12. Hittil har Herren hjulpet oss. Vi ber takkebønn.

Frøydis leser takke brev fra NLM v/ Ola Tulluan. Hilser med Joh. Kp.15 v.16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.

Regionleder fra Oppland krets for SMR hilser : Dere har vært med å forandre verden, han takker varmt for misjonssykepleierne.

Brev leses fra Gjøvik kristne sykepleieforening. Hilsen med Fil. Kp. 2 v.16. Og holder fast på livets ord. Gave Kr. 400.-

Kollekt.

Fellessang : Frelst jeg er gjennom lammets blod.

Beate Øglænd ber og takker for pengegaven.

Den nye formannen får ordet. Hun takker for tilliten og ser fram til samarbeidet i styret. Måtte vi klare å ta vare på SMR sitt kall til bønn og ønske om penge gaver til

Misjonssykepleiere og misjons organisasjoner. Vi lever i et land som er blitt øst over med velsignelse og gode gaver.

Det er nå viktig at vi bevarer frimodigheten. Vi er et hellig folk et annerledes folk.

Pet.Kp.3 v.9 For dere er selv kalt til å få velsignelse.

Når dere kommer hjem husk å be for styret og avgjørelser på styremøtene.

Signy overrekker leder klubba til den nye lederen.

Avslutter med: Fager kveldsol smiler.

En flott misjonskveld er over ledet på en festlig måte av Frøydis.

SMR er en fantastisk flott gruppe å få være med i og hvor det finnes utrolig ressurser.

Og takk til Gjøvik gruppa som hadde lagt alt så flott til rette. Et meget trivelig LM.

Vedlegg I

Sykepleiernes Misjonsring (SMR)

Landsmøte 10. – 13. Juni 2010

Viken Folkehøyskole, Gjøvik

Referat.

Det er med takknemlighet og glede en ser tilbake på de fine dagene fra SMR sitt LM på Gjøvik, Ved Mjøsas bredd.

Vi ble møtt med strålende sol, det gikk over i regn etter hvert. Men det gjorde ingen ting for inne var det varmt og trivelig. Gjøvik og Lillehammer gruppene

hadde laget ei fin ramme rund LM og vi følte oss alle varmt velkommen.

Rektor ønsket oss velkommen til skolen som de er veldig stolt av. Han understreket at de er en del av det beste ungdomsarbeidet i landet vårt.

Bibeltimen fredag var ved Klara Myhre som blant annet har jobbet som prest på Lovisenberg i 12 år.

Mottoet var ” Utvalgt av Gud – til frelse ”.

Vi fikk lagt innover oss utvelgelsens grunnlag: Guds nåde og kjærlighet. Og hvor

innhold og mål var: Velsignelse, barnekår, lovprisning. Det ble delt ut disposisjon over

Bibeltimen så det var greit å følge med. Det var godt og sitte å ta imot.

Forhandlingene gikk greit med noen endringer. Som reduksjon av antall medlemmer i LS.

 • 4 ble endret til 4 medlemmer i LS og 2 varamedlemmer. Vedtatt. Leder velges særskilt som før.

Det ble også fremmet forslag om endring av nye retningslinjer for forvaltning av våre midler.

Det nye styret fikk fullmakt for gjennomføring av dette arbeidet. ( Se ref. Rothli )

Ved opplesing av 3 års melding er deltagerne våkent med og det kommer flere kommentarer fra salen.

Valgt inn i det nye styret ble: Frøydis Vestbøstad, Petra Tverberg, Asta Lekven Hafjell og Anne Kristine Snøløs.

varamedlemmer: Eldbjørg Aase, Annbjørg Granlund.

Ny formann ble valgt: Torbjørg Vikingsdal Andersen

Det er utrolig spennende og interessant å være på LM i SMR det er mye resurser.

Og misjonssykepleiernes beretninger fra de ulike misjonsmarkene er flott å få med seg.

På fredagens misjonsmøte fikk vi høre fra, Reidun Haugen Dalseth som jobber mot Nepal og

Tibet og Hilde Masvie Ydstebø fortalte fra Etiopia.(var det Etiopia?)

På misjonstimen dagen etter,” Utvalgt av Gud – til tjeneste ” der fikk vi høre fra Ingrid Ness, Kenya det er mye spennende som skjer der. Der er det blant annet svært populært med ungdomskor og søndagsskole.

Miriam Bergh fortalte fra Nepal og får oppleve evangeliets sprengkraft i den hinduistiske verden. Hun har også skrevet den flotte boka om jordmor Ingeborg Skjervheim, Nepal.

”Mor til tusen” Den anbefales. Hun har også laget undervisnings materiale på enkelt nepali språk

Til hjelp for kirkeledere.

Solbjørg Pilskog, Kamerun, forteller dramatiske historier fra sin hverdag i Kamerun, hvor hun arbeider på overtid, men Gud er med.

Men felles for alle sykepleierne er takken for å få stå på bønnekortet. De legger også innover oss nye bønne emner fra de ulike feltene.

Det kan ikke understrekes nok hvor interessant, festlig og givende det var å høre på hver enkelt av dem. Måtte Gud velsigne dem rikelig tilbake.

Og vi må ta bønneemnene med oss hjem.

Festkvelden på lørdag ble åpnet med en flaggborg hvor 20 land ble presentert.

Den ble ledet av ungdommen vår Frøydis. Åpning med prolog ved Sofie Buer.

Gode musikere underholdt. Hovedtaler var Grethe Radum som talte ut fra Ef. Kp. 1 v.3

Vi er velsignet. Dere er et utvalgt folk.

Det var opplesing av brev og hilsener til SMR.

Den nye formannen takker for tilliten og ser fram til samarbeidet i det nye styret.

Signy overrekker leder klubba til den nye lederen og takker for 3 rike og utfordrende år i LS.

Tusen takk Signy for den du er og det du har fått gitt til de andre i styret, også det du har formidlet til medlemmene gjennom andaktene i bladet.

Og til Frøydis. Takk for en festlig kveld, som du ledet med stø hånd.

Søndag var vi på gudstjeneste i Gjøvik kirke, en fin og verdig avslutning på et godt gjennomført landsmøte.

Men vi må ha med en takk til den fantastiske kokken på Viken folkehøyskole, det var nydelig mat hver dag for gane og mave og ikke minst for øye.

En kan si det slik vi fikk både i pose og sekk.

En unner mange i SMR å få med seg et eller flere

Landsmøter.

Det kom innbydelse fra Heimdal/Tiller SMR om Landsmøte på Rødde Folkehøyskole, Melhus (Trondheim) 13. – 16. juni 2013. Takk for innbydelsen.

 

PROGRAM

for SMR sitt landsmøte på VIKEN FOLKEHØYSKOLE

10.-13.juni 2010

Torsdag 10. juni

               Registrering fra kl 14:00

               Enkel servering

kl 18:00  Kveldsmat

kl 19:00  Åpningsmøte

               Velkommen

               Hilsener, sang og musikk

               Kveldsbønn

               Kveldskaffe

Fredag 11. juni

kl 08:00  Frokost med ord for dagen

kl 09:30  Bibeltime v/Klara Myhre

               Utvalgt av Gud – til frelse

kl 10:45  Kaffe/te

kl 11:15  Forhandlingsmøte

kl 14:00  Middag m/kaffe

kl 15:30  Forhandlingsmøte forts.

kl 18:00  Kveldsmat

kl 19:00  Åpent misjonsmøte

              v/misjonssykepleiere

               Kollekt

               Kveldskaffe m/samtale,

               spørsmål

Lørdag 12. juni

kl 08:00  Frokost m/ord for dagen

kl 09:30  Misjonstime m/misj.sykepleiere

               Utvalgt av Gud – til tjeneste

kl 11:30  Kaffe/te

kl 12:00  Forhandlingsmøte, valg

kl 13:00  Lunsj og pause

kl 17:30  Festmiddag m/gjester

kl 19:00  Festkveld

               Flaggborg, forbønn, prolog

               Taler: Grethe Raddum

                Sang: Tom Pettersen

               Hilsener

               Misjonsoffer

Søndag 13. juni

kl 09:00  Frokost m/ord for dagen

kl 11:00  Gudstjeneste i Gjøvik kirke

kl 13:30  Middag m/kaffe,

               Avslutning